ThaiPublica > เกาะกระแส > มช.ผนึกองค์ความรู้หลากสาขา สร้างนวตกรรมสังคม “อาหาร-สุขภาพ” พร้อม “ศูนย์พฤฒิพลังผู้สูงอายุ” ต้นแบบดูแลครบวงจร

มช.ผนึกองค์ความรู้หลากสาขา สร้างนวตกรรมสังคม “อาหาร-สุขภาพ” พร้อม “ศูนย์พฤฒิพลังผู้สูงอายุ” ต้นแบบดูแลครบวงจร

1 มีนาคม 2020


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหาร และการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ ที่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อต้นแบบในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย แบบครบวงจร

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนามหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กับการบริการวิชาการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งนวัตกรรมด้านอาหารสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ หนึ่งในการมุ่งมั่นหลักที่ได้มีการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี

ในด้านอาหารและสุขภาพ มหาวิทยาลัยได้ผนึกความเข้มแข็งของสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้าวก่ำเจ้า มช. 107 ข้าวสายพันธุ์ใหม่, รากฟันเทียมนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยลดความเจ็บปวดในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถใส่รากฟันเทียมแล้วเสร็จได้ในครั้งเดียว และเมื่อสึกหรอจากการใส่เข้าออกฟันปลอมสามารถเปลี่ยนส่วนหัวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรื้อทิ้ง อีกทั้งยังราคาถูกกว่า ได้มาตรฐานระดับโลก, พลาสติกชีวภาพทางการแพทย์ ย่อยสลายได้ในร่างกายมนุษย์ ผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลที่เป็นพืชผลทางการเกษตร มุ่งลดการนำเข้าจากต่างประเทศ นำไปผลิตเป็นไหมเย็บแผล

ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำหน่ายอาหารสุขภาพถูกหลักอนามัย ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชน รองรับผู้มาใช้บริการได้กว่า 2,000 ที่นั่ง เปิดให้บริการกุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานกรมอนามัย โดยได้จัดสร้างศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมสถานที่จำหน่ายอาหารสุขภาพถูกหลักอนามัย ให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้รับประทาน โดยเป็นอาคาร 2 ชั้นที่รองรับผู้มาใช้บริการได้กว่า 2,000 ที่นั่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมผู้อายุอย่างสมบูรรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ มีการส่งเสริมการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม อาศัยศาสตร์จากสาขาต่างๆ มาบูรณาการกัน ผลักดันการสร้างนวัตกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการแพทย์ ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ บนถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล่าสุด ได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center) ขึ้น บนพื้นที่ติดริมแม่น้ำปิง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเป็นเมืองสุขภาพของเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้สูงอายุทุกรูปแบบ มุ่งเน้นการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเองและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะตอบโจทย์ของการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ ด้วยเป้าหมายคือลดอัตราการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้คนป่วยน้อยที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่า สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก คือ

    1.Intelligent Elderly Training Center หรือ ศูนย์ฝึกอบรมอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ
    2.Day-Rehabilitation Ideal Center หรือ ศูนย์ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน
    3.Senior Recreational Hub หรือ ศูนย์รวมนันทนาการผู้สูงอายุ
    4.Intelligent Elderly Innovation Park หรือ สวนนวัตกรรมสุขภาพอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565