ThaiPublica > เกาะกระแส > การบินไทย แจงความคืบหน้าคัดเลือกเอกชน ร่วมทุนโครงการ “TG MRO” คาดได้ตัวผู้ร่วมทุนในเดือน พ.ค.นี้

การบินไทย แจงความคืบหน้าคัดเลือกเอกชน ร่วมทุนโครงการ “TG MRO” คาดได้ตัวผู้ร่วมทุนในเดือน พ.ค.นี้

3 กุมภาพันธ์ 2020


นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การบินไทย แจงความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชน ร่วมทุนศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา แบบเฉพาะเจาะจง คาดได้ตัวผู้ร่วมทุนภายในเดือนพ.ค.นี้

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่การบินไทยในฐานะเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน คาดว่าจะสามารถส่งคำชี้แจงข้อสงสัยแก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไป คือคณะทำงานประเมินและเจรจาข้อเสนอของเอกชนร่วมลงทุนด้านเทคนิค ด้านการเงิน และคณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างโปร่งใส และรัดกุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก อีกทั้ง ยังมีมติมอบหมายให้บริษัท การบินไทยฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อไป โดยคาดว่าจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในเดือนพฤษภาคม 2563

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาสำเร็จลุล่วง ตามแผนงานที่ได้วางไว้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม