ThaiPublica > เกาะกระแส > มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบ “เรือนสุขใจ” อาคารพักคอยญาติเพื่อรพ.สมเด็จพระยุพราช ส่งมอบอีก 21 แห่งปี 2563

มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบ “เรือนสุขใจ” อาคารพักคอยญาติเพื่อรพ.สมเด็จพระยุพราช ส่งมอบอีก 21 แห่งปี 2563

11 ธันวาคม 2019


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคาร ’เรือนสุขใจ’ อาคารพักคอยญาติผู้ป่วย เพื่อประชาชน จังหวัดอุดรธานี

มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบ “เรือนสุขใจ” อาคารพักคอยญาติเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมขยายผลส่งมอบอาคารครบ 21 แห่งทั่วประเทศในปี 2563

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS) จัดทำ “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย” เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและภูมิทัศน์ให้เป็นอาคารพักคอยญาติที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย ญาติ หมอ พยาบาล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลฯ พร้อมส่งมอบอาคารพักคอยญาติ “เรือนสุขใจ” ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง จ.อุดรธานี และอาคารพักคอยญาติอีก 3 แห่งให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก และจ.สุราษฎร์ธานี และจะทยอยส่งมอบให้ครบ 21 แห่งทั่วทุกภูมิภาคภายในปี 2563

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า “พระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับสั่งว่า พวกเราที่ทำงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขอให้ระลึกเสมอว่า โรงพยาบาลแห่งนี้เกิดจากเจตนาอันปรารถนาดีของประชาชนทั่วประเทศที่เขาอยากเห็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้บริการกับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะมุ่งไปที่การรักษาคนจนเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนจน เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็สำนึกถึงการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างมีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพยายามทำก็คือ อยากให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข ความสุขทั้งหมอและพยาบาลด้วย ความสุขทั้งหมอและคนไข้ด้วย เพราะฉะนั้นถ้ามูลนิธิเอสซีจีสามารถเข้าไปเพิ่มความสุขตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล”

5 ‘เรือนสุขใจ’ อาคารพักคอยญาติที่ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน หมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ และก่อสร้างโดยเทคโนโลยี Building Information Modelling (BIM)

ด้านนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงการดำเนินการโครงการฯ นี้ว่า “ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนมุ่งหวังและตั้งใจที่จะปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณโรงพยาบาลฯ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่รักษาความป่วยไข้ทางกาย แต่ให้เป็นพื้นที่สร้างความสุข เพื่อช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กับทุกคน สำหรับอาคารพักคอยญาติ “เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี นี้ ได้เริ่มจากทีมวิจัยฯ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากบุคลากรและผู้รับบริการของโรงพยาบาลถึงความต้องการในการปรับปรุงโรงพยาบาล ทำ Workshop สอบถามความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล สำรวจพื้นที่สภาพแวดล้อมโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน สังเกตการณ์การใช้งานของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ จนทำให้เกิดการทำงานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Design) และหน่วยงาน CCS ได้เริ่มก่อสร้าง โดยนำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้ในการก่อสร้าง ทำให้สามารถวางแผนการก่อสร้าง และตรวจสอบความผิดพลาดผ่านโมเดลก่อนการลงมือก่อสร้างอาคารจริง เพื่อลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีในพื้นที่มาร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างอีกด้วย

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน 21 แห่ง กระจายตัวอยู่ในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยในปี พ.ศ.2562 มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ เครือข่ายจิตอาสา และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ อาคาร “เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี อาคาร “เฮือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น อาคาร “ชานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก และอาคาร “ลานสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และจะร่วมมือกับภาคีนักออกแบบและมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว ขยายผลการดำเนินงานต่อจนครบทั้ง 21 โรงพยาบาลทั่วประเทศภายในปี พ.ศ.2563 ต่อไป