ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > ผลสำรวจ GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum ชี้นักลงทุนสถาบันเอเชีย มุ่งหุ้น ESG ผลตอบแทนดีกว่า

ผลสำรวจ GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum ชี้นักลงทุนสถาบันเอเชีย มุ่งหุ้น ESG ผลตอบแทนดีกว่า

1 พฤศจิกายน 2019


ดร. เสรี นนทสูติ ในฐานะประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลของ กบข.

ผลสำรวจจากงาน GPF- Bloomberg Responsible Investing Forum ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันในเอเชียเชื่อมั่นในการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หรือ ESG และพร้อมผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วง 12 เดือนนับจากนี้ โดยร้อยละ 89 ของผู้ทำแบบสำรวจ จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้จัดการกองทุนจากภูมิภาคเอเชีย เชื่อว่าพอร์ตการลงทุนที่เน้นเรื่อง ESG มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ร้อยละ 51 กล่าวว่าจะพิจารณาเพื่มสัดส่วนการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน ร้อยละ 61 ให้ความเห็นว่า 12 เดือนนับจากนี้จะลงทุนด้าน ESG ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

ดร. เสรี นนทสูติ ในฐานะประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลของ กบข. เปิดเผยว่าพอร์ตการลงทุนหุ้น ESG ที่มีมูลค่า 1 พันล้านบาท ให้ผลตอบแทนในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 4.6 ซึ่งสูงกว่าพอร์ตการลงทุนหุ้นไทยของ กบข. และเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา กบข. และ นักลงทุนสถาบันรวม 32 ราย ที่มีสินทรัพย์การลงทุนรวมประมาณ 11 ล้านล้านบาท ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระงับการลงทุนในหุ้นที่มีปัญหาด้าน ESG

ดร. เสรี กล่าวว่า แม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าการลงทุนแบบมี ESG มีประโยชน์แต่ในแง่ของการปฏิบัติยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ดังนั้น การทำความเข้าใจและยึดมาตรฐานและแนวปฎิบัติเดียวกันจะช่วยให้การลงทุนแบบมี ESG เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดงานร่วมกับ Bloomberg เพื่อระดมความเห็น แบ่งปันข้อมูลและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็น เพราะจะช่วยสร้างระบบการทำงานร่วมกันที่เข้มแข็งและส่งผลดีต่อทุกฝ่าย

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวว่า กบข. ทำงานร่วมกับ UNPRI และ OECD อย่างใกล้ชิดในการพัฒนา Due Diligence Guideline เพื่อวางกรอบการลงทุนและเพื่อใช้ในกระบวนการลงทุนที่ยึดหลัก ESG โดย กบข. จะจัดทำ ESG Scoring tool ให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งแบบประเมินและให้คะแนนดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือในการประเมินโอกาสการลงทุนหุ้นไทยและตราสารหนี้ ของ กบข.

นายวิทัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในไตรมาสแรกของปี 2563 กบข. จะพิจารณาเรื่อง ESG ในทุกสินทรัพย์ที่มีการลงทุน อาทิ อสังหาริมทรัพย์ หุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดย กบข. จะไม่ลงทุนในกิจการที่มีประเด็นเรื่อง ESG

Nitin Jaiswal, Bloomberg’s APAC Head of External Relations กล่าวว่าภูมิภาคเอเชียในวันนี้ให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน ทำให้นักลงทุนสถาบัน และ ผู้จัดการกองทุน ต้องการเครื่องมือ ข้อมูลและความรู้ในด้าน ESG มากขึ้น โดยไทยเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของภูมิภาคนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ESG ซึ่งเกิดจากการผลักดันร่วมกันของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กบข. โดย Bloomberg เชื่อว่าไทยจะเป็นตัวอย่างของภูมิภาคนี้ ในการผลักดันเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน

ผลสำรวจจากงานยังระบุอีกว่า นักลงทุนสถาบัน และ ผู้จัดการกองทุนในภูมิภาคนี้ มีการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่คำนึงเรื่อง ESG แล้ว โดยร้อยละ 29 ทำเรื่อง ESG Screening ร้อยละ 22 ทำเรื่อง Engagement และ ร้อยละ 21 ทำเรื่อง ESG Integration

Nitin Jaiswal, Bloomberg’s APAC Head of External Relations

GPF – Bloomberg Sustainable Investing forum ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก โดยเนื้อหาสำคัญที่หยิบยกมาหารือเป็นเรื่องกฎระเบียบ มาตรฐาน โอกาสในการลงทุน ตลอดจนการนำเสนอตัวอย่างและแนวคิดที่น่าสนใจด้าน ESG