ThaiPublica > คอลัมน์ > ประกาศ : ขอคัดค้าน พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

ประกาศ : ขอคัดค้าน พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

29 เมษายน 2017


บรรยง พงษ์พานิช

ประกาศ : ขอคัดค้าน พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

เหตุผล

1. พิจารณาจากร่างทั้ง 67 มาตราแล้ว พบว่าเนื้อหาสาระหาได้ตรงกับชื่อของพ.ร.บ.ไม่ ถ้าจะดันทุรังออกมา น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น”พ.ร.บ.จำกัดเสรีภาพ และควบคุมมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน”มากกว่า

2. ขัดกับหลักการ สร้างความโปร่งใสของข้อมูลทุกรูปแบบ และสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อสู้คอร์รัปชัน รวมทั้งเป็นปัจจัยยกระดับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง

3. จะต้องมีการจัดตั้งองค์กรขนาดใหญ่ขึ้นมา เป็นองค์กรกึ่งรัฐ มีอำนาจและหน้าที่กว้างขวาง เป็นการเพิ่ม ขนาด บทบาท และอำนาจ ต้องใช้ทรัพยากรรัฐไปอุดหนุน จะต้องมีการออกใบอนุญาตซึ่งจะเป็น license ชนิดที่ 1,600 ขณะที่มีการประเมินว่าประเทศที่ดีมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวไม่ควรมีใบอนุญาตเกิน 300 ชนิด(OECD)

4. เป็นการเน้นย้ำแนววัฒนธรรมอุปถัมภ์(Patronage) ที่เชื่อว่าประชาชนไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้หรือมีวิจารณญาณแยกแยะด้วยตนเองได้ รัฐจะต้องจัดหาคนดีคนเก่งไปกลั่นกรองแยกแยะผิดถูกให้ทุกเรื่อง แม้แต่ข้อมูลเบื้องต้นก็จะต้องถูกกลั่นกรอง ไม่ยอมให้สังคมพัฒนาตนเองจากกลไกธรรมชาติ

5. ถึงแม้จะมีการผลิต ข่าวเท็จ หรือข้อมูลที่บิดเบือน มีเจตนาชั่วร้าย เราก็มีกลไกกฎหมายอื่นๆที่จะป้องกันปราบปรามอยู่แล้ว ควรกลับไปปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ให้มีประสิทธิผล ไม่ใช่มาตั้งหน่วยงานใหม่

6. การพัฒนาโดยรวมของสื่อไทยที่ผ่านมา ถือว่าทำได้ดีพอควร แม้จะไม่สมบูรณ์ แต่ควรจะเดินไปแนวทางเดิมต่อไป และให้สังคมได้เรียนรู้พัฒนาไปพร้อมๆกัน

7. ประวัติศาสตร์ได้สอนเราตลอดมาว่า คำว่า”ควบคุม”กับคำว่า”พัฒนา”เป็นปฏิปักษ์กัน สังคมที่ถูกควบคุมมากก็จะมีระดับการพัฒนาต่ำ (เช่นเดียวกับคำว่า“มั่นคง”กับ”มั่งคั่ง”ที่มักจะสวนทาง ไม่ไปด้วยกัน)

หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรกเฟซบุ๊ก Banyong Pongpanich วันที่ 28 เมษายน 2560

ป้ายคำ :