ThaiPublica > คอลัมน์ > ประชาชน ประชานิยม และประชารัฐ (2) > ผลการสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ ปี 2555 ที่มาภาพ: http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll593.php

ผลการสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ ปี 2555 ที่มาภาพ: http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll593.php

31 มกราคม 2016


ป้ายคำ :