ThaiPublica > คอลัมน์ > Mafia State อำนาจเถื่อน อำนาจทุน และอำนาจรัฐ > Vladimir Putin กับภาพลักษณ์เรื่องความเป็น Mafia State ของรัสเซีย ที่มาภาพ : http://darussophiledotcom

Vladimir Putin กับภาพลักษณ์เรื่องความเป็น Mafia State ของรัสเซีย ที่มาภาพ : http://darussophiledotcom

12 มิถุนายน 2013


Vladimir Putin กับภาพลักษณ์เรื่องความเป็น Mafia State ของรัสเซีย ที่มาภาพ : http://darussophiledotcom.files.wordpress.com/2012/07/guardian-mafia-state.png?w=243&h=300

Vladimir Putin กับภาพลักษณ์เรื่องความเป็น Mafia State ของรัสเซีย ที่มาภาพ : http://darussophiledotcom.files.wordpress.com/2012/07/guardian-mafia-state.png?w=243&h=300

ป้ายคำ :