จากซ้ายไปขวา-ดร.สุเมธ องกิตติกุล-ดร.นิตินัย ศิริสมมรรถการ-ดร.สมชัย จิตสุชน-ปกป้อง จันวิทย์