ภาระหนี้ที่ธปท.ต้องจ่ายดอกเบี้ย

ภาระหนี้ที่ธปท.ต้องจ่ายดอกเบี้ย