ทุนสำรองระหว่างประเทศ (ไม่รวมฐานะสุทธิ forward)

ทุนสำรองระหว่างประเทศ (ไม่รวมฐานะสุทธิ forward)