“มังกรสลัดเกล็ด”…รำลึกถึงอาจารย์ป๋วย ผู้มีคุณูปการอเนกอนันต์ต่อประเทศไทย

อาจารย์ป๋วยนั้น นับเป็นหัวขบวนเทคโนแครตไทยในยุคแรก ซึ่งผมขอใช้นิยามเทคโนแครตว่า”เป็นกลุ่มข้าราชการผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐกิจ และมีส่วนในการกำหนดและบริหารนโยบายสำคัญของรัฐ” (ซึ่งภายใต้นิยามนี้เราจะเห็นว่า ถ้าแม้นว่าจะมีข้าราชการเทคโนแครตหลงเหลืออยู่ ก็จะมีบทบาทลดลงตามลำดับ เพราะทั้งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เปรียบเทียบกับเอกชนแล้วก็ถดถอยอย่างมาก แถมบทบาทก็ถูกจำกัด นโยบายถูกกำหนดโดยกลไกการเมืองไปหมด เพราะฉะนั้น เทคโนแครตอย่างอดีต ในความเห็นของผม เป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนไม่มีทางที่จะสร้างใหม่ได้อีกแล้ว

รำลึก 99 ปี ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ – “อภิชาต สถิตนิรามัย” อ่านปรากฏการณ์สืบทอดท่วงท่าปฏิบัตินิยมของ “เทคโนแครตกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทย”

คำว่าเทคโนแครตจะหมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้หรืออ้างว่าใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นในการกำหนด หรือนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยไม่สนใจว่าเขาจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย หรือเป็นเพียงผู้เสนอแนะ หรือเป็นเพียงผู้ขับเคลื่อนนโยบาย