Thai-PAN แจงกรมวิชาการเกษตรยอมรับ ต้นตอสารตกค้าง ระบุ “เกษตรกร-ผู้รับซื้อ” สวมสิทธิ์ – ใช้ทะเบียน Q-GMP หมดอายุ – สินค้าไม่ผ่าน GAP

Thai-PAN แจงกรมวิชาการเกษตรยอมรับต้นตอสารตกค้างในพืชผักผลไม้ ระบุ “เกษตรกร-ผู้รับซื้อ” สวมสิทธิ์ – ใช้เครื่องหมายทะเบียน Q-GMP หมดอายุ – สินค้าไม่ผ่าน GAP – ภาระผู้บริโภคตรวจสสอบฉลากเอง