กฏหมายดัดหลังนักการเมือง ปิดช่อง หนีคดี เปิดทางพิจารณาลับหลัง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวาระ 3 ด้วยคะแนน 176 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง รอขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป