การศึกษาสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption สร้างความตระหนักจากข้อมูลจริง – เปลี่ยนภาระเป็นภารกิจ – มีจิตสาธารณะ

“นวัตกรรม-ข้อมูล” สร้างโอกาสการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Disruption สร้าง “ความตระหนัก” จาก “ข้อมูล” จริง พร้อมเปลี่ยนภาระ เป็น “ภารกิจ”- มี “จิตสาธารณะ”

ข้อเสนอนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ “พิสุทธิ์ เพียรมนกุล” 4 ทางเลือกจัดการขยะเหม็นๆให้เป็นของหอมๆ “zero waste” ไม่มีในโลก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจุฬาฯ ชี้ปัญหาขยะของไทยแก้ไขได้โดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่ แต่ต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีศูนย์กลางการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอ 4 แนวทางจัดการขยะประเทศไทย