พระทรงเป็นเสาหลักแห่งชาติไทย

สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั้น ตลอดกว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ทรงยึดถือหลักการที่ว่าอย่างเคร่งครัด ไม่ทรงก้าวก่ายทางการเมืองใดๆ และไม่ทรงแทรกแซงการบริหารประเทศนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดให้เป็นพระราชอำนาจ