ธ.ก.ส. เปิดผลโพลเกษตรกรไทย 76% มีความสุข “ระดับค่อนข้างมาก”

ธ.ก.ส. เผยผลสำรวจ “ระดับความสุขของเกษตรกรไทย” ครั้งแรก จากกลุ่มลูกค้าธนาคาร 1,000 ราย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ 75.8% มีความสุข “ระดับค่อนข้างมาก” แต่กลุ่มที่เลือกความสุข “ระดับมากที่สุด” คือ ผู้ปลูกยางพารา และอ้อย