ตระกูลการเมือง กับการลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนที่ 3)

ตระกูลการเมือง กับการลดต้นทุนของนักการเมือง (ตอนที่ 3) การจะ “ขับไล่” ตระกูลใดตระกูลหนึ่งออกจากการเมืองหรือออกนอกประเทศคงไม่ใช่เรื่องง่ายและดูจะไม่เป็น “อารยะ” เอาเสียเลย เพราะการโค่นล้มที่แท้จริงนั้น มิใช่การโค่นล้มระบอบใดระบอบหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจากอำนาจผูกขาดทางการเมืองของตระกูลใด หากเราควรมีระบบและกติกาการจำกัดอำนาจดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนตลอดจนรักษากติกานั้นโดยเคร่งครัด