ไทยขาดน้ำจริงหรือ “ดร.สุเมธ” ชี้ ฝน 100 หยด เก็บได้ 3 หยด อย่างไรก็ไม่พอ

สำหรับปริมาณน้ำ 7-8 แสนล้าน ลบ.ม. จากน้ำฝน ประเทศไทยมีที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่บรรจุได้ประมาณ 6-7 หมื่นล้าน ลบ.ม.ในทุกปี แต่มีน้ำไหลลงเฉลี่ยเพียง 42,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งไม่เต็มอัตราที่มีอยู่ ขณะที่ความต้องการใช้งานมีประมาณ 1 แสนล้าน ลบ.ม. ตัวเลขแค่นี้คงเห็นภาพแล้วว่าบัญชีออมทรัพย์น้ำของเรากับปริมาณที่ต้องการใช้จ่ายไม่สมดุล ก็เป็นอีกปัญหาที่ต้องหาคำตอบว่าในภาวะนี้เราจะเลี้ยงดูลูกหลานได้อย่างไร ในเมื่อความต้องการเราต้องใช้ 100 บาท แต่มีทุนเพียง 40 บาท