“วิไลพร ทวีลาภพันทอง” เปิดวิจัยไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ความเสี่ยงภัยพิบัติไทย 18 ประเภท รัฐต้องทำแผนภัยพิบัติแห่งชาติ!

เปิดงานวิจัยความเสี่ยงภัยพิบัติประเทศไทย 18 ประเภท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สแนะรัฐต้องทำแผนภัยพิบัติแห่งชาติ