หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สุขภาพดีถ้วนหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนถ้วนหน้าสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล และประชาชนถ้วนหน้าเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาสุขภาพในทุกระดับของระบบการสาธารณสุขแห่งชาติ