อวสานของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล และอะไรคือ Business Model เพื่อการอยู่รอด

หลักการในการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ในช่วงที่ผ่านๆ มา เช่น ความเที่ยงตรง ครอบคลุม และเป็นอิสระ ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวหนังสือพิมพ์เอง แต่มาจากความจำเป็นของคนในสังคม ที่ต้องการข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม เพื่อให้คนในสังคมได้รู้ข้อเท็จจริงและเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้คนเราสามารถมีท่าทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แสวงหาทางออก และการประนีประนอม เพื่อให้สังคมดีขึ้น หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆ ไม่ได้เป็นคนที่ทำให้ คนในสังคมมีความต้องการข่าวสารดังกล่าว แต่เป็นเพียงคนที่หาหนทางในอันที่จะสนองข่าวสารตามที่สังคมคาดหวัง