การแปรรูป สกัดคอร์รัปชันได้

การแปรรูป สกัดคอร์รัปชันได้ แม้ทุกวันนี้ ปตท. จะถูกกระจายออกเป็นหุ้นและได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่รัฐยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากของ ปตท. ยังคงมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการผู้บริหาร มิหนำซำ้ ปตท. ยังได้รับการยกเว้นจากกฎหมายแข่งขันทางการค้าอีกต่างหาก