อ่านออกเขียนได้เชิงข้อมูล

ถ้า “การอ่านออกเขียนได้” (literacy) หมายถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความรู้ และเขียนอ่านได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว อีกทั้งสามารถคิดได้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ data literacy (การอ่านออกเขียนได้เชิงข้อมูล) ก็หมายถึงความสามารถที่จะบริโภคข้อมูลเพื่อความรู้ ผลิตต่อได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว และคิดได้ลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลนั่นเอง