“การให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” ตอนที่ ๑ ศาสนา ศรัทธา และ ความเลื่อมใส

ความเชื่อเป็นหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการทำบุญหรือทำทาน ในตอนที่หนึ่งของบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงผลกระทบที่มาจากการให้ผ่านความเชื่อและความแตกต่างของผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างรูปแบบการให้ต่างๆ เศรษฐศาสตร์ของศาสนา (Economics of Religion) กำลังเป็นหัวข้อที่นิยมศึกษากันในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจปัจจัยทางสังคม เนื่องจากศาสนานั้นมีผลกระทบต่อระบบความคิดและการตัดสินใจในสังคมต่างๆ