Thailand SDGs Forum #1 (1) : ไทยสอบตก “ความยั่งยืน” พัฒนาคน การศึกษา นักวิชาการชี้ถ้ารัฐยังไม่ปรับวิธีคิด – โครงสร้าง อีก 15 ปีเราจะสอบตกเหมือนเดิม

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1