กฎหมายงบประมาณไทย (2)

กฎหมายงบประมาณไทย เรามิอาจปฏิเสธได้ครับว่าช่องว่างของกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการงบประมาณบางประการของรัฐบาล อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลเองเป็นอย่างมาก โดยเราอาจยังไม่ต้องถกเถียงกันด้วยซ้ำครับว่า มาตรการหรือโครงการดังกล่าวของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ควรกระทำหรือไม่

กฎหมายงบประมาณไทย (1)

กฎหมายงบประมาณไทย (1): งานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในโครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย ในบทที่ 7 มีการกล่าวถึงกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสทางการคลัง