ThaiPublica > Events > ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “พลังการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย ”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “พลังการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย ”

19 กันยายน 2015


Cardงานปปช.

ทุกวันนี้กระแสการต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับการตอบรับและมีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนมากขึ้น ทั้งจากภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน แต่เนื่องจากขบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน ส่วนใหญ่มีต้นทุนในการดำเนินการที่สูง โดยเฉพาะการสืบค้น การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล จึงบั่นทอนผู้ที่สนใจร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน

สำนักข่าวไทยพับลิก้า เป็นสื่อออนไลน์ทำข่าวสืบสวนสอบสวนภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อว่าบทบาทสื่อเป็นกลไกสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล โดยเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลคือรากฐานของการสร้าง “โอกาส” ให้ทุกคน ในการผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใส ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในการจัดเสวนาในหัวข้อ “พลังการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย” เพื่อสร้างความตระหนักในระดับผู้ดำเนินนโยบาย ผู้บริหารองค์กรต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมไทยให้ช่วยการสร้างสถาบัน องค์กร การบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

กำหนดการ

วันที่ 21 กันยายน 2558
12.30-13.20 น. ลงทะเบียน
13.20-13.30 น. แนะนำวิทยากร
13.30-15.30 น. เสวนา “พลังการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย”

วิทยากร

1.คุณวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
2.คุณเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
3.คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
4.คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและกรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ คุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

ป้ายคำ :