ThaiPublica > Events > ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ : “หนี้สาธารณะ ระเบิดเวลาหรือยากระตุ้นเศรษฐกิจ?”

ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ : “หนี้สาธารณะ ระเบิดเวลาหรือยากระตุ้นเศรษฐกิจ?”

13 ธันวาคม 2012


สัมมนาวิชาการทางการเงิน นโยบายเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “หนี้สาธารณะ ระเบิดเวลาหรือยากระตุ้นเศรษฐกิจ?”
สัมมนาวิชาการทางการเงิน นโยบายเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “หนี้สาธารณะ ระเบิดเวลาหรือยากระตุ้นเศรษฐกิจ?”
ป้ายคำ :