Data Driven Society

40 ข่าวในคอลัมน์นี้


ถาม-ตอบ data แบบบ้านๆ

ในบทความ “ถาม-ตอบ data แบบบ้านๆ ” อยากจะนำคำถามที่ถูกถามบ่อยเหล่านั้น รวมถึงคำตอบจากประสบการณ์มาแชร์ให้กับผู้อ่านทุกคน เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ควรศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมตัวนำไปปรับใช้ในธุรกิจ

รอยร้าวของ AI เมื่อจีนกับอเมริกาทะเลาะกัน

สงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเอไอในระดับโลก จริงๆ แล้วความเป็นผู้นำด้านงานวิจัยและพัฒนาเอไอที่ดี ควรจะต้องร่วมมือกันคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการออกแบบและการนำไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์และสังคมโลกเป็นสำคัญ

แนวคิดในการนำเอไอมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล

บทความนี้ผมอยากนำเสนอแนวคิด (mindset) หรือคำถามที่ผู้อ่านควรตระหนัก เมื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการดูแลคุณภาพของข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลอะไรก็ตามควรมีกระบวนการที่คอยดูแลคุณภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการธรรมาภิบาลข้อมูล (data governance)

เตรียมรับมือกับภัยคุกคามของ Deepfake

ดีปเฟก (deepfake) คืออีกหนึ่งรูปแบบของการปลอมแปลงเนื้อหาตั้งแต่ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ หรือแม้กระทั่งบทความ เช่น การตัดต่อใบหน้าของดาราไปใส่ในวิดีโออนาจาร การปลอมแปลงวิดีโอที่ทำให้คนพูดประโยคที่ต่างจากวิดีโอต้นฉบับ การปลอมแปลงเสียง และการเขียนข่าวลวงที่ทำให้ประชาชนเชื่อถือ ซึ่งผลงานที่ดีปเฟกสร้างขึ้นนั้นมีความแนบเนียน สมจริง ยากที่คนไม่เข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถแยกแยะเองได้

เลี้ยงลูกให้ใช้ชีวิตกับ AI

การเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในประเทศได้ หลายๆ คนอาจคิดว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา

Data & AI เพื่อสังคมและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ (Data & AI for Social Good)

Data & AI เพื่อสังคมและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ (Data & AI for Social Good) ทุกวันนี้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) และผลกระทบทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

AI Ethics by Design แนวทางการออกแบบ AI ที่คำนึงถึงจริยธรรม

ในอนาคตเราจะอยู่ในสังคมที่มี AI algorithm ที่หลากหลายและแพร่หลายในชีวิตประจำวัน โดย AI จะทำงานใกล้ชิดกับเราและสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเราควรเริ่มมีการออกแบบ AI ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและมีหลักจริยธรรมในการตัดสินใจ เพื่อให้เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์

ความอัจฉริยะของเอไอกับมุมมองด้านสังคมและจริยธรรม

“ความอัจฉริยะของเอไอกับมุมมองด้านสังคมและจริยธรรม” ในบทความนี้ จะกล่าวถึงกรณีศึกษาต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งมุมมองด้านสังคม จริยธรรม และอีกหลายมิติที่อาจยังไม่มีบทสรุปชัดเจน ขึ้นอยู่กับเราว่าจะคิดอย่างไร

เอไอและมุมมองจริยธรรมที่ชวนคิดของชีวิตในอนาคต (Living in the future – AI Ethics)

ความแตกต่างระหว่างเอไอ และเทคโนโลยีในอดีต คือ เอไอสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินอย่างอัตโนมัติได้ (automated decision maker) ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการจัดการที่เหมาะสม เพราะหากใช้ไม่ถูกต้อง ขาดความโปร่งใส หรือมีอคติ (bias) ในการตัดสิน ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างแน่นอน

4 ทักษะสู่การเป็นนักคาดการณ์ขั้นเทพ

4 ทักษะสู่การเป็นนักคาดการณ์ขั้นเทพ…หลักการพื้นฐานเหล่านี้บวกกับการพัฒนาโดยเอาข้อมูลที่เชื่อถือได้หลากหลายแหล่งมาประกอบการพิจารณาและปรับความเชื่อ ประเมินเป็นตัวเลขความน่าจะเป็น เพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดี รวมถึงนำความรู้ทางประวัติศาสตร์และข้อมูลในอดีตเพื่อมาเป็นฐานในการตัดสินใจ จะทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้อย่างมีหลักการและผิดพลาดน้อย

การถ่ายทอดมุมมองจาก TIJ Workshop สู่ความท้าทายในการตั้งคำถามเพื่อการแก้ปัญหา

หลักนิติธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมทั่วโลก โดยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการวางนโยบายที่ครอบคลุมและมีความเป็นธรรม พร้อมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นได้ เพื่อไม่ให้อำนาจถูกจำกัดอยู่เพียงแค่กับคนบางกลุ่ม เพราะหากเป็นเช่นนั้น เราคงจะก้าวไปข้างหน้าได้ช้าลง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสูงอยู่ในมือก็ตาม

การประยุกต์ใช้เอไอ กับ Sustainable Development Goals (SDGs)

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence – AI) จะสามารถเป็น Enabler ที่รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้อย่างไร โดยสิ่งที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดสำหรับเราทุกคนคงจะหนีไม่พ้นการเปิดรับและเริ่มต้นเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีเอไอที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาสการเติบโตทั้งทางธุรกิจและการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้านได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกันในอนาคต

1 2 3 4