ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มบริษัทศรีตรัง ลุยติดตั้ง EV Charger ในโรงงานทั่วประเทศ สนับสนุนพนักงานใช้พลังงานสะอาด

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ลุยติดตั้ง EV Charger ในโรงงานทั่วประเทศ สนับสนุนพนักงานใช้พลังงานสะอาด

21 พฤษภาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าแผนงานตามนโยบายด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA และ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT  ล่าสุดผู้บริหารคนเก่ง ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร มอบหมายให้ทีมงานดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charger) ที่ใช้พลังงานจาก “โซลาร์เซลล์” (Solar Cell) หรือระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ติดตั้งภายในโรงงาน นำร่องที่โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมให้พนักงานสามารถใช้งานฟรี ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและสนับสนุนบุคลากรให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง รวมทั้งบริษัทเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยวางแผนขยายการติดตั้ง EV Charger ไปยังโรงงานทุกแห่งของกลุ่มบริษัทศรีตรังในอนาคต ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าใช้ภายในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการเป็น “Carbon Neutral Company” ภายในปี 2030 และ Net Zero 2050 ผ่านนโยบายด้านความยั่งยืนที่ร่วมผลักดันการใช้พลังงานสะอาดที่สำคัญหลากหลายโครงการ อาทิ การติดตั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และการนำพลังงานชีวมวล 100% Biomass มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบภายในโรงงานทั่วประเทศ เพื่อผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตอกย้ำความเป็น “Green Rubber Company” หรือ “องค์กรแห่งยางสีเขียว” อย่างแท้จริง