ThaiPublica > เกาะกระแส > World Economic Forum เปิดผลสำรวจแนวโน้มงานและทักษะ 5 ปีข้างหน้า

World Economic Forum เปิดผลสำรวจแนวโน้มงานและทักษะ 5 ปีข้างหน้า

1 พฤษภาคม 2023


The Future of Job Report 2023 ที่มาภาพ: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum เผยแพร่รายงาน The Future of Jobs Report 2023ที่สำรวจแนวโน้มงานและทักษะในอีก 5 ปีข้างหน้า รายงานฉบับที่สี่ของซีรีส์นี้ยังคงวิเคราะห์ความคาดหวังของนายจ้าง เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมและเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อสถานที่ทำงานในอนาคต

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และภูมิรัฐศาสตร์ได้ส่งผลที่แตกต่างสำหรับตลาดแรงงานทั่วโลกในปี 2566 ประเทศที่มีรายได้สูงยังประสบปัญหาตลาดแรงงานตึงตัว ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางยังคงมีอัตราการว่างงานสูงกว่าก่อนการระบาดของ COVID-19 ในระดับบุคคล ผลของตลาดแรงงานก็แตกต่างกันเช่นกัน เนื่องจากคนงานที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้หญิงเท่านั้นต้องเผชิญกับระดับการจ้างงานที่ลดลง ในขณะเดียวกัน ค่าจ้างที่แท้จริงลดลงอันเป็นผลมาจากวิกฤติค่าครองชีพที่ยังมีอยู่ และความคาดหวังของคนงานและความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของงานกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญทั่วโลก

การสำรวจฉบับที่สี่มีความครอบคลุมมากที่สุดทั้งในแง่ตามหัวข้อ ภูมิศาสตร์ และภาคส่วน การสำรวจงานในอนาคตได้รวบรวมมุมมองของบริษัท 803 แห่ง ซึ่งมีการจ้างงานรวมกันมากกว่า 11.3 ล้านคน ใน 27 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 45 ประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก การสำรวจครอบคลุมคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มมหภาคและแนวโน้มเทคโนโลยี ผลกระทบต่องาน ผลกระทบต่อทักษะ และการปรับเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านแรงงานที่ธุรกิจต่างๆ วางแผนจะใช้ในกรอบเวลาปี 2566-2570

การนำเทคโนโลยีมาใช้จะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า กว่า 85% ขององค์กรที่ทำแบบสำรวจระบุว่า การนำเทคโนโลยีใหม่และล้ำหน้ามาใช้มากขึ้น และการเข้าถึงดิจิทัลที่กว้างขึ้น เป็นแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของตนมากที่สุด การนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี(ESG) ภายในองค์กรที่ขยายตัวมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน แนวโน้มที่มีผลกระทบมากที่สุดรองลงมาคือเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผลกระทบของการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียวได้รับการยอมรับว่าเป็นเทรนด์มหภาคที่มีผลกระทบมากเป็นอันดับ 6 รองลงมาคือการขาดแคลนอุปทานและความคาดหวังของผู้บริโภคเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

แม้การคาดการณ์ผลกระทบต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 การแบ่งฝ่ายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และผลต่อเศรษฐกิจจากโครงสร้างประชากรในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่นั้นต่อวิวัฒนาการทางธุรกิจ จะคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทเกือบครึ่งหนึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่ผู้ตอบแบบสอบถามก็ระบุว่าน้อยลง

ผลกระทบจากการสร้างงานและเลิกจ้างที่ใหญ่ที่สุดมาจากแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ในบรรดาแนวโน้มระดับมหภาคที่ระบุไว้ ธุรกิจต่างๆ คาดการณ์ว่าผลกระทบในการสร้างงานสุทธิที่มากที่สุดจะถูกขับเคลื่อนโดยการลงทุนที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การนำมาตรฐาน ESG มาปรับใช้มากขึ้น และการปรับห่วงโซ่อุปทานให้เข้ากับท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการขยายของการจ้างงานก็ถูกกลบด้วยการเลิกจ้างงานบางส่วนใน แต่ละด้าน การปรับตัวให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลบวกที่ได้จากโครงสร้างประชากรในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างงานสุทธิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ่านการนำเทคโนโลยีใหม่และล้ำหน้ามาใช้มากขึ้น และการเข้าถึงดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของงานในบริษัทที่ทำการสำรวจมากกว่าครึ่ง แต่ถูกหักล้างด้วยการเลิกจ้างงานที่คาดการณ์จาก 1 ใน 5 ของบริษัทที่สำรวจ ผลการสร้างงานสุทธิทำให้แนวโน้มทั้งสองนี้อยู่ในอันดับที่ 6 และ 8 ตามลำดับ ตัวขับเคลื่อนหลัก 3 ข้อของการเลิกจ้างงานสุทธิที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง การขาดแคลนอุปทานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น และค่าครองชีพที่สูงขึ้นของผู้บริโภค นายจ้างยังตระหนักด้วยว่าความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะทำให้ตลาดแรงงานหยุดชะงัก โดยนายจ้างมีความเห็นออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกคาดว่าแนวโน้มเหล่านี้จะส่งผลกระทบเชิงบวก ส่วนฝ่ายที่สองเป็นนายจ้างที่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่องาน

ด้านการปรับใช้เทคโนโลยีนั้น ข้อมูลขนาดใหญ่(big data) คลาวด์คอมพิวติ้ง และ AI มีโอกาสสูงที่จะนำไปใช้ บริษัทมากกว่า 75% กำลังมองหาการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการพาณิชย์และการค้าแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มดิจิทัลและแอปเป็นเทคโนโลยีที่องค์กรที่ตอบแบบสำรวจจะนำมาใช้มากที่สุด โดย 86% ของบริษัทคาดว่าจะนำมาใช้ในการดำเนินงานในอีก 5 ปีข้างหน้า อีกทั้ง 75% ของธุรกิจที่ตอบแบบสำรวจระบุว่าจะปรับไปสู่อีคอมเมิร์ซและการค้าดิจิทัลค เทคโนโลยีอันดับสองครอบคลุมเทคโนโลยีด้านการศึกษาและแรงงาน โดย 81% ของบริษัทต้องการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ภายในปี 2570 ส่วนการนำหุ่นยนต์มาใช้ เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์(distributed ledger technologies) มีความสำคัญรองลงไป

ผลกระทบของเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่มีต่องานคาดว่าจะเป็นบวกสุทธิในอีก 5 ปีข้างหน้า การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์คาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของงานที่ใหญ่ที่สุด เทคโนโลยีการเกษตร แพลตฟอร์มและแอปดิจิทัล อีคอมเมิร์ซและการค้าดิจิทัล และ AI ล้วนคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการชะงักงันของตลาดแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีบริษัทจำนวนมากที่คาดการณ์ว่าจะมีการเลิกจ้างงานในองค์กรของตน ซึ่งถูกหักล้างด้วยการเติบโตของงานในด้านอื่น ส่งผลให้สุทธิเป็นบวก และคาดว่าเทคโนโลยีทั้งหมดยกเว้นสองอย่างจะเป็นปัจจัยการสร้างงานสุทธิในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ หุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์(humanoid robots)และหุ่นยนต์แบบ non-humanoid robots

นายจ้างคาดการณ์ว่าในเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานจะเลิกจ้างงาน 23% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งสามารถตีความได้ว่าเป็นตัววัดโดยรวมของการชะงักงัน ซึ่งประกอบด้วยงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและหักด้วยงานที่เลิกจ้าง ผู้ตอบแบบสำรวจในรายงานของปีนี้คาดว่า จะมีการเลิกจ้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยในห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งและอุตสาหกรรมสื่อ ความบันเทิงและกีฬา และในอุตสาหกรรมการผลิตมีการเลิกจ้างที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ตลอดจนการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค จากงาน 673 ล้านตำแหน่งที่สะท้อนอยู่ในชุดข้อมูลในรายงานนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่า งานเชิงโครงสร้างจะมีการเติบโต 69 ล้านงาน และลดลง 83 ล้านงาน หรือลดลงสุทธิของงาน 14 ล้านตำแหน่ง หรือ 2% ของการจ้างงานในปัจจุบัน

เส้นแบ่งระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรได้เปลี่ยนไป โดยธุรกิจต่างๆ ได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงานในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ องค์กรในปัจจุบันประเมินว่า 34% ของงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดดำเนินการโดยเครื่องจักร และ 66% ที่เหลือดำเนินการโดยมนุษย์ ซึ่งแสดงถึงระดับการทำงานอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% ซึ่งประเมินโดยผู้ตอบแบบสำรวจ Future of Job Survey ฉบับปี 2020

ความคืบหน้าของระบบอัตโนมัตินี้ขัดแย้งกับความคาดการณ์ของผู้ตอบแบบสำรวจในปี 2020 ที่เกือบครึ่งหนึ่ง (47%) ของงานทางธุรกิจจะเป็นแบบอัตโนมัติในอีก 5 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสำรวจได้ปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติในอนาคต โดยคาดการณ์ว่า 42% ของงานทางธุรกิจจะเป็นแบบอัตโนมัติภายในปี 2570 และระบบงานอัตโนมัติในปี 2570 คาดว่าจะแตกต่างกันไปตั้งแต่จากการใช้เหตุผลและการตัดสินใจ 35% ไปจนถึง 65% ของข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

แต่ในขณะที่การคาดการณ์ว่าเครื่องจักรจะมาแทนที่ของงานทางกายภาพและงานที่ต้องใช้แรงงานนั้นลดลง การให้เหตุผล การสื่อสาร และการประสานงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะทั้งหมดที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์นั้น คาดว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์(AI)ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการแทนที่ด้วยอัลกอริทึมที่อาจเกิดขึ้น คาดว่าจะถูกนำมาใช้โดยเกือบ 75% ของบริษัทที่ทำการสำรวจ และคาดว่าจะนำไปสู่การเลิกจ้างสูง โดย 50% ขององค์กรคาดว่าจะสร้างงานเพิ่มขึ้น และ 25% คาดว่าจะมีผลให้เลิกงาน

การผสมผสานของกระแสมหภาคและการนำเทคโนโลยีมาใช้จะขับเคลื่อนการเติบโตและการลดลงของงานเฉพาะด้าน คือ

 • งานที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดในปัจจุบันนั้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การก้าวสู่ดิจิทัล และความยั่งยืน งานที่เติบโตเร็วที่สุดคืองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และแมชชีนเลิร์นนิงอยู่ในอันดับต้นๆ ของงานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน นักวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อธุรกิจ(Business Intelligence Analysts) และนักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล(Information Security Analysts) วิศวกรพลังงานทดแทนและวิศวกรการติดตั้งและวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นงานที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเศรษฐกิจเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียน
 • งานที่ลดลงเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดในปัจจุบันเป็นผลจากเทคโนโลยีและการก้าวสู่ดิจิทัล งานส่วนใหญ่ที่ลดลงอย่างรวดเร็วคือ งานด้านธุรการหรือเลขานุการ ทั้งพนักงานธนาคารและพนักงานธุรการที่เกี่ยวข้อง พนักงานธุรการบริการไปรษณีย์ แคชเชียร์และพนักงานขายตั๋ว และพนักงานป้อนข้อมูลคาดว่าจะลดลงเร็วที่สุด
 • งานที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างมากอยู่ในด้านการศึกษา การเกษตร และการพาณิชย์ดิจิทัลและการค้า งานในอุตสาหกรรมการศึกษาคาดว่าจะเติบโตประมาณ 10% ซึ่งนำไปสู่ตำแหน่งงานเพิ่มเติม 3 ล้านตำแหน่งสำหรับครูอาชีวศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา งานสำหรับมืออาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะผู้ประกอบการอุปกรณ์การเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ซึ่งนำไปสู่การจ้างงานเพิ่มอีก 3 ล้านตำแหน่ง มีการคาดการณ์การเติบโตในงานที่ใช้ดิจิทัลประมาณ 4 ล้านตำแหน่ง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์
 • งานที่คาดว่าจะลดลงมากที่สุดคาดว่าจะอยู่เป็นงานด้านการบริหารและงานความปลอดภัยโรงงานและการพาณิชย์แบบดั้งเดิม องค์กรที่ตอบแบบสำรวจคาดการณ์ว่าจะมีตำแหน่งงานน้อยลง 26 ล้านตำแหน่งภายในปี 2570 ในงานด้านการเก็บบันทึกและการจัดการ ซึ่งรวมถึงแคชเชียร์และพนักงานขายตั๋ว คีย์ข้อมูล บัญชี บัญชี และธุรการเงินเดือน และเลขานุการฝ่ายบริหารและผู้บริหาร ซึ่งเป็นผลจากการด้าวสู่ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเป็นหลัก
 • การคิดวิเคราะห์(Analytical thinking)และความคิดสร้างสรรค์ยังคงเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับพนักงานในปี 2566 การคิดวิเคราะห์ถือเป็นทักษะหลักของบริษัทต่างๆ มากกว่าทักษะอื่นๆ และคิดเป็น 9% ของทักษะหลักที่รายงานโดยบริษัทต่างๆ โดยเฉลี่ย ความคิดสร้างสรรค์(creative thinking ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะทางปัญญา(Cognitive skills) อยู่ในอันดับที่สอง นำหน้าทักษะการรับรู้ความสามารถของตนเอง 3 ทักษะ ได้แก่ ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และการมีแรงจูงใจและความตระหนักรู็ในตนเอง และความใคร่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของความสามารถของพนักงานในการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ความน่าเชื่อถือและความใส่ใจในรายละเอียดอยู่ในอันดับที่ 7 ตามหลังความรู้ทางเทคโนโลยี ทักษะหลัก 10 อันดับแรกยังครอบคลุมทัศนคติสองประการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น คือ การเอาใจใส่และการฟังอย่างกระตือรือร้น ความเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ

  นายจ้างคาดการณ์ว่า 44% ของทักษะของแรงงานจะเปลี่ยนไปในอีก 5 ปีข้างหน้า มีรายงานว่าทักษะทางปัญญา(Cognitive skills)มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในที่ทำงาน ธุรกิจที่ทำการสำรวจรายงานว่าความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์เล็กน้อย ความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นทักษะหลักที่เติบโตเร็วเป็นอันดับสาม ทักษะการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในอันดับสูงกว่าทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในแง่ความสำคัญของทักษะที่รายงานโดยบริษัทตอบแบบสำรวจ ทัศนคติอารมณ์และสังคมที่ธุรกิจเห็นว่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดคือความใคร่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว และแรงจูงใจและความตระหนักรู้ในตนเอง การคิดเชิงระบบ, AI และข้อมูลขนาดใหญ่, การจัดการกับคนเก่ง, การวางแนวการบริการและการบริการลูกค้า อยู่ใน 10 ทักษะที่กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าไม่มีทักษะใดที่ตกต่ำลง มีบริษัทส่วนน้อยจำนวนหนึ่งชี้ว่าการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ ความเป็นพลเมืองโลก ความสามารถในการประมวลผลทางประสาทสัมผัส และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ ความอดทน และความเที่ยงตรงจะมีความสำคัญลดลงสำหรับพนักงานของพวกเขา

  พนักงาน 6 ใน 10 คนจะต้องผ่านรับการฝึกอบรมก่อนปี 2570 แต่ปัจจุบันมีพนักงานเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโอกาสในการฝึกอบรมที่เพียงพอ การฝึกทักษะที่มีความสำคัญระดับสูงตั้งแต่ปี 2566-2560 คือการคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งคิดเป็น 10% ของการริเริ่มการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย สิ่งสำคัญอันดับสองสำหรับการพัฒนากำลังคนคือการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นเรื่องของความคิดริเริ่มในการยกระดับทักษะ 8% การฝึกอบรมพนักงานเพื่อใช้ AI และข้อมูลขนาดใหญ่มีความสำคัญอันดับที่สามของการฝึกอบรมทักษะของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า และจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญโดย 42% ของบริษัทที่สำรวจ นอกจากนี้ นายจ้างยังวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะของพนักงานในด้านความเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม (40% ของบริษัทที่ตอบแบบสำรวจ) ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว (32%) และความใคร่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (30%) บริษัท 2 ใน 3 คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการฝึกอบรมทักษะภายในหนึ่งปีของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการโยกย้ายข้ามสายงานที่เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของพนักงานที่เพิ่มขึ้น หรือประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น


  ทักษะที่บริษัทต่างๆ รายงานว่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นไม่ได้สะท้อนให้เห็นในกลยุทธ์การยกระดับทักษะขององค์กรเสมอไป นอกเหนือจากทักษะทางปัญญาที่ติดอันดับสูงสุดแล้ว ยังมีสองทักษะที่บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญมากกว่าที่จะเห็นในความสำคัญปัจจุบันที่มีต่อพนักงานคือ AI และ big data ตลอดจนความเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม บริษัทต่างๆ จัดอันดับให้ AI และ big data อยู่ในอันดับที่ 12 ในกลยุทธ์ด้านทักษะที่สูงกว่าการประเมินทักษะหลัก และรายงานว่าพวกเขาจะลงทุนประมาณ 9% ในการปรับทักษะใหม่ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ดิดอันดับสูง บ่งชี้ว่าแม้ว่า AI และbig data จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ส่วนน้อย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากขึ้นเมื่อรวมเข้าด้วยกัน ความเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคมอยู่ในอันดับที่สูงกว่าความสำคัญในปัจจุบันถึง 5 อันดับ และเป็นทัศนคติที่มีอันดับสูงสุด ทักษะอื่น ๆ ที่ธุรกิจเน้นในเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การออกแบบและประสบการณ์ผู้ใช้(user experience ) (สูงขึ้น 9 อันดับ) การดูแลสิ่งแวดล้อม (สูงขึ้น 10 อันดับ) การตลาดและสื่อ (สูงขึ้น 6 อันดับ) และเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (สูงขึ้น 5 อันดับ)

  ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความมั่นใจในการพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ก็มองโลกในแง่ดีน้อยลงเกี่ยวกับแนวโน้มความพร้อมของบุคลากรในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ องค์กรต่างๆ จึงระบุว่าช่องว่างด้านทักษะและการไม่สามารถดึงดูดผู้มีความสามารถ ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม โดย 48% ของบริษัทต่างๆ ระบุว่าการยกระดับความก้าวหน้าของบุคลากรและกระบวนการเลื่อนตำแหน่งเป็นวิธีปฏิบัติหลักทางธุรกิจ ที่สามารถเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถให้กับองค์กรของตน ก่อนที่จะเสนอค่าจ้างที่สูงขึ้น (36%) และการเสนอทักษะใหม่ที่มีประสิทธิภาพและการยกระดับทักษะ (34%)

  บริษัทที่ตอบแบบสำรวจรายงานว่า การลงทุนในการเรียนรู้และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและกระบวนการทำงานอัตโนมัติเป็นกลยุทธ์ด้านแรงงานที่ใช้กันมากที่สุดซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยทั่วไปแล้วการพัฒนาบุคลากรถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานและผู้จัดการ โดย 27% ของการฝึกอบรมคาดว่าจะได้รับการจัดเตรียมโดยการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและการฝึกสอน มากกว่า 23% โดยแผนกฝึกอบรมภายในและ 16% โดยนายจ้าง การฝึกงานที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อปิดช่องว่างด้านทักษะ ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าจะปฏิเสธโซลูชันการฝึกอบรมภายนอกเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มโดยบริษัท

  บริษัทส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับผู้หญิง (79%) เยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี (68%) และผู้ทุพพลภาพ (51%) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DEI มีส่วนน้อยจะให้ความสำคัญกับผู้ที่ด้อยโอกาสทางศาสนา ชาติพันธุ์ หรือเชื้อชาติ (39%) คนงานที่มีอายุมากกว่า 55 ปี (36%) ผู้ที่ระบุว่าเป็น LGBTQI+ (35%) และผู้มีรายได้น้อย (33%)

  45% ของธุรกิจเห็นว่าเงินทุนสำหรับการฝึกอบรมทักษะเป็นการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพสำหรับรัฐบาล ที่ต้องการเชื่อมโยงผู้มีความสามารถเข้าสู่การจ้างงาน เงินทุนสำหรับการฝึกทักษะอยู่ในอันดับต้น ๆ ของความยืดหยุ่นในการจ้างงานและเลิกจ้าง (33%) ภาษีและสิ่งจูงใจอื่น ๆ สำหรับบริษัทในการปรับปรุงค่าจ้าง (33%) การปรับปรุงระบบโรงเรียน (31%) และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองให้กับผู้มีความสามารถพิเศษต่างชาติ (28 %)

  ป้ายคำ :