ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > สกพอ. จัด “EEC2 YOUNG LEADERS CAMP 2020” พัฒนาศักยภาพเยาวชนอีอีซี สแควร์ สู่แกนนำต้นแบบ

สกพอ. จัด “EEC2 YOUNG LEADERS CAMP 2020” พัฒนาศักยภาพเยาวชนอีอีซี สแควร์ สู่แกนนำต้นแบบ

10 กันยายน 2020


สกพอ.เดินหน้าจัดกิจกรรม EEC2 YOUNG LEADERS CAMP 2020 พัฒนาศักยภาพเยาวชนอีอีซี สแควร์ สู่แกนนำต้นแบบ สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและเยาวชน

สกพอ. ต่อยอดความสำเร็จของโครงการอีอีซี สแควร์ ด้วยการการจัดกิจกรรม EEC2 YOUNG LEADERS CAMP 2020 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในเครือข่ายสู่เยาวชนแกนนำต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อีอีซี และขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับท้องถิ่นต่อไป โดยมีนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สกพอ. เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนแกนนำในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอไรซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

EEC2 YOUNG LEADERS CAMP 2020 ซึ่งมีระยะเวลาดำนเินการตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2563เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากโครงการ อีอีซี สแควร์ ที่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและครูในจังหวัดชลบุรีและระยอง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และโครงการสนามบินอู่ตะเภา ตลอดจนความสำคัญของการพัฒนาตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างศักยภาพแก่กลุ่ม เป้าหมาย และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในการดำเนินโครงการเพื่อการส่งต่อองค์ความรู้สู่การมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2563 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและยกระดับเยาวชนในเครือข่ายเดิม เพื่อเป็นเยาวชนแกนนำต้นแบบ สร้างความเป็น “EEC New Gen for Environment” ที่สามารถเป็นผู้นำหรือต้นแบบให้แก่เยาวชนรุ่นน้อง และสร้างแรงขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยพลังเยาวชน ผ่านกิจกรรม EEC2 Young Leader Camp 2020

โดยกลุ่มเยาวชนจากโครงการ อีอีซี สแควร์ ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วยเยาวชนจำนวน 3 คน และครูที่ปรึกษาโครงการ 1 คน จำนวน 36 คน จาก 9 โรงเรียน ในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนสิงห์สมุทร และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ได้เข้าค่ายฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นแกนนำเยาวชนอีอีซี สแควร์ ส่งเสริมกระบวนการทำงานและการต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน เปิดโอกาสการขยายเครือข่าย และส่งเสริมความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มเยาวชนแกนนำ พร้อมกันนี้จะได้รับเงิน 3,000 บาทสนับสนุนการทำกิจกรรม และได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการเป็นเยาวชนแกนนำด้วย

สำหรับกิจกรรมวันที่ 5 กันยายน 2563 ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สกพอ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายให้แก่นักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรม เน้นให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษอย่างเป็นระบบ ซึ่งหัวข้อการอบรมพัฒนาศักยภาพประกอบด้วย การเสริมทักษะภาวะผู้นำ EEC2 Leadership การจัดการสิ่งแวดล้อม การเวิร์กช็อปสร้างสรรค์สื่อ เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐาน และแอปพลิเคชั่นในการผลิตสื่อ วิธีคิดเรื่องและบท ให้เหมาะกับการถ่ายทำด้วยสมาร์ทฝโฟน องค์ประกอบภาพเพื่อการสื่อสารด้วยภาษาภาพยนตร์ ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนถ่ายทำ และกิจกรรมสันทนาการ ต่าง ๆ

ส่วนกิจกรรมวันที่ 6 กันยายน 2563 นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายพัฒนาพื้นที่และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนแกนนำที่ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดตโปทาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมออกกองถ่ายทำจริง เพื่อให้เยาวชนสามารถการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากการต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง หรือเพื่อนร่วมค่าย เทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น หรือภูมิภาคที่อาศัยอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เยาวชนจะได้เปิดมุมมองแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง โดยศูนย์ดังกล่าวได้แบ่งฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือน แธนาคารขยะ เป็นต้น