ThaiPublica > เกาะกระแส > 5 หน่วยงาน MOU เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน” เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่น

5 หน่วยงาน MOU เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน” เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่น

14 กรกฎาคม 2019


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ และประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสมศักดิ์ ทะระถา ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT) ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)

ทั้ง 5 ฝ่าย จะร่วมกันขับเคลื่อนและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน เพื่อดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันจะดำเนินงานถ่ายทอดแนวทางการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร เพื่อลดการพึ่งพาไฟไปยังพื้นที่อื่นๆ ในภูมิภาค และรวบรวมเป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแต่ละพื้นที่ จัดทำโมเดลการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังจะขยายแนวทางในการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากปัญหาหมอกควันไปยังพื้นที่ศึกษาอื่นๆ เพื่อลดความเสียหายทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ รวมกับการบูรณาการการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่าไม้เพื่อความยั่งยืน จะดำเนินการนำแบบจำลองในการคาดการณ์การแพร่กระจายของหมอกควันและเครือข่าย รวมถึงการใช้เครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อติดตามเฝ้าระวังภาวะหมอกควันและเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และกระจายข้อมูลทางด้านการเฝ้าระวังและการเตือนภัยอันเนื่องจากภาวะหมอกควันที่จะเกิดขึ้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายสาธารณะ เสนอในการจัดการหมอกควันอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปรับเปลี่ยนอาชีพภายใต้การดำเนินงานโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันแก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ซึ่งเกษตรกรดังกล่าวต้องยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเพื่อการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่เขตภาคเหนือ ส่วนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน และบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการฯ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมจัดทำโครงการสนับสุนนและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือ sensor ตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครือข่ายอัจฉริยะเพื่อติดตามเฝ้าระวังภาวะหมอกควันที่จะเกิดในพื้นที่