ThaiPublica > เกาะกระแส > “ดัชนีสื่อบ้านนอก” ชี้ช่วงปี 2557-2561 รายได้คนไทยโตต่ำกว่าจีดีพี – หนี้สินโตสูงกว่าจีดีพี ความจริงยุค” รัฐบาลประยุทธ์”

“ดัชนีสื่อบ้านนอก” ชี้ช่วงปี 2557-2561 รายได้คนไทยโตต่ำกว่าจีดีพี – หนี้สินโตสูงกว่าจีดีพี ความจริงยุค” รัฐบาลประยุทธ์”

8 มีนาคม 2019


ชมรมสื่อบ้านนอก สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีภายใต้ฐานข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่รายได้แรงงานทั้งในและนอกภาคการเกษตรเติบโตต่ำกว่าจีดีพีมาก ขณะที่ปัญหาหนี้สินสูงขึ้นทุกปี

ชมรมสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท (ชมรมสื่อบ้านนอก) ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของสื่อมวลชนหลายแขนง ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ตามแนวพระราชดำริฯ ได้จัดทำชุดข้อมูล “ดัชนีสื่อบ้านนอก” (บ้านนอก Index) โดยวิเคราะห์ข้อมูลในด้านรายได้และหนี้สิน เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของจีดีพี โดยรวบรวมฐานข้อมูลภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ มาทำการวิเคราะห์ผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 จนถึงไตรมาส 4 ปี 2561

ที่มาข้อมูล: * สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,**รายได้แรงงาน จากธนาคารแห่งประเทศไทย รายได้เกษตร จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และรายได้รวมมาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของรายได้แรงงานกับรายได้ภาคเกษตร

นักเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมงานกับชมรมสื่อบ้านนอกระบุว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโต รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)ของไทยโตประมาณร้อยละ 17 นั้น แต่รายได้รวมของประชาชนเติบโตเพียงร้อยละ 6 สะท้อนให้เห็นว่าเงินในกระเป๋าของประชาชนโดยเฉพาะภาคแรงงานและภาคเกษตรไม่ได้เติบโตเพิ่มขึ้นตามจีดีพี ขณะที่รายจ่ายจากการบริโภคเติบโตอยู่ร้อยละ 4.5 ซึ่งเมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน ยอดคงค้างหนี้สินย้อนหลัง 4 ปี พบว่ามีหนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 ซึ่งโตเร็วกว่า GDP และรายได้ในแต่ละปี

ขณะที่ข้อมูลสำนักงานสติถิแห่งชาติ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ซึ่งสำมะโนเกษตรกรจัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า 1 ใน 3 ของครัวเรือนในประเทศไทยที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่าร้อยละ 46 อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีรายได้ต่ำกว่ารายได้รวมของประชากรทั้งประเทศที่มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 แต่ภาคการเกษตรมีรายได้เฉลี่ยเติบโตเพียงร้อยละ 5 โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวมีรายได้ที่ผันผวนมากในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาตกลงไปกว่าร้อยละ 50 เพิ่งจะพลิกฟื้นกลับมาในช่วงปี 2560 ที่สามารถเติบโตขึ้นมาร้อยละ 59 ส่วนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา มีรายได้ลดลงถึงร้อยละ 24 ในส่วนของเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น

ทางด้านแรงงานนอกภาคการเกษตรที่มีประมาณร้อยละ 68 มีรายได้ที่สูงกว่าภาคเกษตรกรรม โดยภาคอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ภาคค้าปลีก-ค้าส่ง มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ภาคบริการที่อยู่ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ภาคแรงงานก่อสร้างมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สะท้อนให้เห็นว่าประชากรในภาคเกษตรที่มีอยู่ถึง 1 ใน 3 ของประเทศ ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้จากการทำงานทั้งปียังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และมีภาระหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น อันจะเป็นภาระที่นโยบายภาครัฐควรหันมาแก้ไขปัญหาในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนมากกว่าการใช้นโยบายประชานิยมที่เปรียบเสมือนไฟไหม้ฟาง และลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำจากการกระจายรายได้ระหว่างคนในสังคมเมืองและชนบทอย่างทันท่วงที เพื่อไม่เป็นปัญหาทางสังคมและเป็นเงื่อนไขเรียกร้องทางการเมืองกันไม่สิ้นสุด

หมายเหตุ: 1. อ้างอิงข้อมูลจากระเบียบวิจัยการจัดทำข้อมูลสำมะโนการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 สำนักงานสติถิแห่งชาติ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
2. สำมะโนเกษตรกรจัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
3. การจัดเก็บรายได้ครัวเรือนเกษตรกรมีลักษณะเป็นช่วงรายได้ ซึ่งการวิเคราะห์เชิงลึกจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยอื่นๆ มากกว่านี้