ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > เปิดผลงานสภายุค “ขุนค้อน” ผ่านกฎหมายแค่ 7 ฉบับ

เปิดผลงานสภายุค “ขุนค้อน” ผ่านกฎหมายแค่ 7 ฉบับ

22 มิถุนายน 2012


ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th
ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า รายงานผลสรุปงานการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ว่า ในสมัยประชุมดังกล่าวมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 39 ครั้ง โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่.. พ.ศ. …. http://www.senate.go.th/document/approve/230.pdf ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับที่.. พ.ศ. …. http://www.senate.go.th/document/approve/249.pdf

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. …. http://www.senate.go.th/document/approve/241.PDF ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. …. http://www.senate.go.th/document/approve/242.PDF ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. …. http://www.senate.go.th/document/approve/243.pdf ร่างพ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. …. http://www.senate.go.th/document/approve/247.pdf

ร่าง พ.ร.บ. ที่คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสร็จมีจำนวน 8 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน 20 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีร่าง พ.ร.บ. ที่ถูกบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ 1 จำนวน 28 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ. รอการบรรจุระเบียบวาระ จำนวน 8 ฉบับ สำหรับร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คำรับรองของนายกรัฐมนตรีมีจำนวน 79 ฉบับ แบ่งเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวด้วยการเงินจำนวน 68 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.บ. ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวด้วยการเงิน จำนวน 11 ฉบับ

ร่าง พ.ร.บ. ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภามีจำนวน 4 ฉบับ รอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 4 ฉบับ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จำนวน 6 ฉบับ ทั้งนี้ที่ประชุมมีการอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 5 ฉบับ

สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอตามหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ มีจำนวน 12 ฉบับ แบ่งเป็น ร่าง พ.ร.บ. ที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอพิจารณาในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คำรับรองของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวด้วยการเงิน จำนวน 1 ฉบับ ประธานสั่งจำหน่ายเรื่องเนื่องจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพิ่มเติมไม่ครบ 10,000 คน จำนวน 2 ฉบับ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร จำนวน 4 ฉบับ

ส่วนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม นั้น ประธานรัฐสภาได้สั่งจำหน่ายเรื่อง เนื่องจากการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพิ่มเติมไม่ครบ 50,000 คน จำนวน 2 ฉบับ และอยู่ระหว่างการปิดประกาศคำร้องคัดค้าน จำนวน 1 ฉบับ

การพิจารณาญัตติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ และมีการพิจารณากระทู้ถาม จำนวน 571 กระทู้ โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้ถามได้ 539 กระทู้ ขณะที่กระทู้ถามสดมีจำนวน 57 กระทู้ ตอบแล้วจำนวน 49 กระทู้ ตกไป 7 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน 1 กระทู้ ส่วนกระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภามีจำนวน 154 กระทู้ ตอบแล้ว 33 กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน จำนวน 12 กระทู้ ตกไป 1 กระทู้ โอนไปตอบในราชกิจจานุเบกษาจำนวน 108 กระทู้ สำหรับกระทู้ถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษามีจำนวน 328 กระทู้ ตอบแล้ว 86 กระทู้ ขอถอน 2 กระทู้ ยังไม่ตอบ 250 กระทู้ และการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวน 1,978 ข้อหารือ

สำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของทั้งสองสภาจำนวน 16 ครั้ง โดยได้ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้ความเห็นชอบจำนวน 20 เรื่อง มีการพิจารณาญัตติขอให้รัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ตามมาตรา 136 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน 2 เรื่อง รับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกรัฐสภามีจำนวนข้อหารือทั้งสิ้น 116 ข้อหารือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสมัยประชุมสภานิติบัญญัตินี้ มีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เมื่อเทียบกับจำนวนกฎหมายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยนิติบัญญัติ ในช่วงที่นายชัย ชิดชอบ เป็นประธานรัฐสภานั้นมีจำนวนที่แตกต่างกันมาก โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยนิติบัญญัติเมื่อปี 2553 มีการพิจารณาผ่านกฎหมายจำนวน 103 ฉบับ