บางจากฯ ยึดแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model นำเทรนด์โลก จัด “SynBio Forum 2019”

บางจากฯ ยึดแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model นำเทรนด์โลก จัด “SynBio Forum 2019: ชีวนวัตกรรม ศาสตร์เปลี่ยนโลก”