เก่าไป ใหม่มา (ตอนที่1): 50 ปีเศรษฐกิจไทยไม่เคยขาด “นวัตกรรม” แต่โตไม่เต็มศักยภาพ

สินค้าเปรียบเสมือนตัวต่อเลโก้ ขณะที่ประเทศเหมือนกล่องใส่ตัวต่อเลโก้ ยิ่งประเทศมีตัวต่อเลโก้ที่หลากหลายมากเท่าใด ประเทศนั้นย่อมสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายมากกว่า และการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แม้ประเทศไทยจะสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้จากองค์ความรู้ที่สะสมมาในระดับสูง แต่ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพอย่างที่ควรจะเป็น

BOT Symposium 2017: ผู้ว่าธปท. ชี้ “เศรษฐกิจ-คิดใหม่” นวัตกรรมและผลิตภาพคือทางออก – แนะรัฐไม่ควรมุ่งแต่จะ “ซ่อมแซม” ศก.ปัจจุบัน แต่ต้องส่งเสริมศก.ในอนาคต

“วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าธปท. ชี้ “เศรษฐกิจ-คิดใหม่” นวัตกรรมและผลิตภาพคือทางออก – แนะรัฐไม่ควรมุ่ง “ซ่อมแซม” เศรษฐกิจปัจจุบัน แต่ต้องส่งเสริมเศรษฐกิจในอนาคต

ความแตกต่างในการยอมรับนวัตกรรมการสอนเด็กปฐมวัย

นักวิจัยเชื่อว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบของกระบวนการ (process technology) มีความจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างได้จำเป็นจะต้องได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงสูง

กับดักสถาบัน – กับ 6 ประเด็นชวนคิด

กับดักรายได้ปานกลางเป็นกับดักเชิงสถาบันด้วย เพราะไม่ว่านโยบายจะดีเพียงใดย่อมไม่อาจสัมฤทธิผลได้หากปราศจาก “กลไกทางสถาบัน” ที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยที่ผู้เขียนจะนำเสนอเป็นการศึกษาการทำงานของสถาบันในประเทศรายได้สูง 10 ประเทศ ในช่วงไล่กวดทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยังมีรายได้ต่ำจนกลายเป็นประเทศร่ำรวย มีประเด็นหลัก 6 ข้อ

นวัตกรรมไทย หายไปไหน?

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ภาครัฐจึงส่งเสริมทั้งการสร้างและการใช้นวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างรอบด้านมายาวนาน ทั้งมาตรการจูงใจทางภาษี การให้เงินทุนสนับสนุน ตลอดจนการสนับสนุนด้านบุคลากรวิจัย ตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมต่างๆ ยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

“เก่าไป ใหม่มา นวัตกรรมสินค้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย” บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่จะนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ “BOT Symposium 2017” ประจำปี 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทยในหัวข้อ “เศรษฐกิจ คิดใหม่” ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560