ทีดีอาร์ไอ เปิดตัว “SCI ตัวชี้วัดศาสตร์พระราชา” นำเสนอดัชนีความยั่งยืนสู่โลกเทียบชั้น GNH

ทีดีอาร์ไอ เปิดตัว “SCI ตัวชี้วัดศาสตร์พระราชา” นำเสนอดัชนีความยั่งยืนสู่โลกเทียบชั้น GNH

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง 300,910 คน คิดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก

Thailand SDGs Forum 2017#3 UNDP มองอนาคตไทยกับความท้าทายในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านความยั่งยืน

รัฐบาลไทยได้ดำเนินการไปมากมายในการวางพื้นฐานของประเทศไทยให้อยู่บนเส้นทางความยั่งยืน เข้าสู่เป้าหมาย SDGs ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลได้รับผิดชอบในส่วนของตัวเองไปแล้ว แต่ยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่าง ที่ต้องจัดการและแก้ไข

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ร่วมภารกิจส่งต่อ-สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.๙ สร้าง“ทุนชีวิตและโอกาส” ต้องไม่มุ่งแค่ “การเติบโตอย่างหยาบๆ”

นักเศรษฐศาสตร์ ต้อง “มองลึกให้ถึงแก่น” ว่า เศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำให้สำเร็จตาม “แก่น” ของศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ของชีวิตและสังคม ไม่ว่าจะเป็นมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จึงจำเป็นต้อง “ทำงานร่วม” กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาของประชาชนได้ผลยิ่งขึ้น และจะช่วยยกระดับศักยภาพประชาชนให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างแท้จริง

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ถอดหลักการทรงงานในหลวงร.9 “ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ซื่อสัตย์ รักในงานที่ทำ” บนรากความเปราะบาง เมื่อฝนตกไม่ทั่วฟ้า มองสั้น สนิมกัดกร่อน

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ถอดหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9 บนรากความเปราะบาง เมื่อฝนตกไม่ทั่วฟ้า มองสั้น สนิมกัดกร่อน แนะ“ความใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ซื่อสัตย์ และรักในงานที่ทำ”

 “A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

 “A Call to Action” รายงานประเมินตนเองด้านความยั่งยืนฉบับแรกของไทย SEP for SDGs พอเพียงเพื่อยั่งยืน : เราอยู่ไหน และเราจะไปไหนต่อ

Thailand SDGs Forum #1 (1) : ไทยสอบตก “ความยั่งยืน” พัฒนาคน การศึกษา นักวิชาการชี้ถ้ารัฐยังไม่ปรับวิธีคิด – โครงสร้าง อีก 15 ปีเราจะสอบตกเหมือนเดิม

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1

หลังเวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก

เวทีประชุม G-77 กับเป้าหมายเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่เวทีโลก เป็นเวทีให้ประเทศกำลังพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) และเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงศักยภาพในฐานะผู้สามารถผลักดันผลประโยชน์ให้ประเทศกำลังพัฒนา พร้อมๆ กับการแสดงบทบาทนำบนเวทีสหประชาชาติ โดยเลือกหยิบ 3 ประเด็นหลักอันได้แก่ 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3. การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 จาก 134 ประเทศได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 ดร.ธาริษา วัฒนเกส (9) : การก่อหนี้ภาครัฐและเอกชน “ต้องมีสติ”

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 คำต่อคำ ดร.ธาริษา วัฒนเกส (9): เตือนภาครัฐ และเอกชน ระวังการก่อหนี้ แนะยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง

1 2