เศรษฐกิจกามารมณ์

โจทย์ใหญ่ของเราในวันนี้คงไม่ใช่ว่าควรเพิ่มโทษคดีฆ่าข่มขืนให้ถึงที่สุดหรือไม่ แต่ควรเป็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะร่วมกันลดสิ่งปลุกเร้าทางกามารมณ์ในสังคมไทยได้อย่างไร ธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจสื่อและธุรกิจที่โฆษณาด้วยการใช้แรงจูงใจทางกามารมณ์จะต้องเร่ิมทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอย่างเคร่งครัด จัดระเบียบธุรกิจกามารมณ์ทั้งทางตรงและทางแฝง ครูบาอาจารย์ตามสถาบันการศึกษาจะต้องเอาจริงกับการแต่งกายผิดระเบียบและพฤติกรรมหารายได้แฝงที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ของนักศึกษา