กฎหมายแร่ที่ไม่ยึดโยงประชาชนโดยรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง

ก่อนคณะรัฐมนตรี คสช. จะมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการ “ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….” ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ทั้งนี้ ก่อนเสนอ สนช. พิจารณาต่อไปนั้น มีร่างกฎหมายแร่อีก ๔ ฉบับ ที่ถูกเสนอมาแล้วในช่วงรัฐบาลก่อนหน้า

เหตุเกิดที่เหมืองทองคำจังหวัดเลย บุก “วังสะพุง” ครั้งที่ 2 ทำร้ายชาวบ้านขอผ่านทางขนแร่ทองแดง

เหตุเกิดที่เหมืองทองคำจังหวัดเลย บุก”วังสะพุง” ครั้งที่ 2 ทำร้ายชาวบ้านขอผ่านทางขนแร่ทองแดง

ร่าง พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ กระทบสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ 67 วรรค 2 – ไฟเขียวสัมปทานเหมือง ไม่ต้องผ่านมติ ครม.

ร่าง พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ กระทบสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ 67 วรรค 2 – ไฟเขียวสัมปทานเหมือง ไม่ต้องผ่านมติ ครม.