One of Us โลกวิไลซ์

ประเด็นของ One of Us (2017) เกี่ยวข้องกับศาสนายิวเคร่งครัดสุดโต่งที่เรียกว่า แฮซิดิม (Hasidim) อันเป็นกลุ่มชาวยิวอัลตราออร์ทอด็อกซ์ ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุโรปตะวันออกช่วงศตรวรรษที่18 ซึ่งพวกเขาเผชิญความสูญเสียใหญ่หลวงในช่วงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว (ค.ศ.1939-1945)