“เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์” ผู้อำนวยการ สขร. เปิดจุดอ่อน กม.ข้อมูลข่าวสาร ใช้ 18 ปีไม่เคยแก้ – วัฒนธรรมข้าราชการไทย “อำนาจตามอำเภอใจ” อุปสรรคสำคัญ

ในยุคที่กระแสโลกเรียกร้องความโปร่งใสจากภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธรรมภิบาล แต่บางมุมในสังคมไทยก็ยังมี “แดนสนธยา” ที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ณ จุดนั้นได้ระหว่างที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กำลังหาวิธีปฏิรูป “กฎหมายข้อมูลข่าวสาร” เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น ลองมาฟังเสียงจากผู้ปฏิบัติงานตัวจริง ว่าปัญหาที่ผ่านมาคืออะไร? และควรจะแก้ไขอย่างไร?