UddC เสนอผัง “กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” เปลี่ยนพฤติกรรมเชื่อม “ชุมชน-สุขภาวะ-เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม” สู่สังคมยั่งยืน

“กรุงเทพฯ เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” โครงการของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือ UddC ที่บูรณาการยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการเดินในชีวิตประจำวันของคน โดยการออกแบบพื้นที่และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองอยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพ พบย่านสยาม-ปทุมวัน มีศักยภาพการเดินสูงที่สุด