ก้าวแรกสู่การคืนความยุติธรรมแก่ผู้ต้องหายาเสพติด: ว่าด้วยการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้านี้ถือเป็นผลสำเร็จเบื้องต้นจากการที่โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม ได้พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนยุติธรรมในด้านที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ในช่วงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้ตระหนักถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ด้อยโอกาส และนำไปสู่การเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522