คำตีความ “นัยที่เปลี่ยนไป” ของ “รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ถูกประกาศใช้ในโดยถือเป็น “กติกาสูงสุด” ที่ถูกเขียนขึ้นในห้วงประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศ คำตีความ “นัยที่เปลี่ยนไป” ของ “รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20”