Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนจบ)

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนจบ)

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”(ตอนที่1)

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”

Thailand SDGs Forum 2018 #1: 3 ยักษ์ กับการปรับตัวในบริบทแบบ “ไทยๆ” แนะ เริ่มจุดเล็ก-ปรับความคิด-เรียนรู้จากผู้สำเร็จ

จากตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการปรับตัว รับเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสุขภาพ พลังงานสะอาด หรือการพยายามลดมลภาวะ ภายใต้บริบทไทย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบไทย ความท้าทายแบบไทย เทสโก้ เชลล์ และอินเตอร์เฟซ ร่วมไขคำตอบถึงความท้าทายในการบรรลุ SDGs และโอกาสทางธุรกิจ

Thailand SDGs Forum 2018 #1 : กรณีศึกษา localizing the SDGs 3 ธุรกิจชั้นนำของโลก “เทสโก้-เชลล์-อินเตอร์เฟซ”

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมการนำนโยบาย SDGs ของบริษัทมาปรับใช้ในประเทศไทย จาก 3 ยักษ์ใหญ่ เทสโก้ เชลล์ และอินเตอร์เฟซ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของบริษัทในเป้าหมายรวมทั้งหมด

#ธุรกิจที่ยั่งยืน: การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก

การลงทุนพลังงานทดแทน ครั้งใหญ่ของ “เทสโก้ โลตัส” ที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจค้าปลีก กับการมาถึงของเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในพลังงานทางเลือก