สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยถอนตัวจากทุกคณะกรรมการกระทรวงศึกษาฯ – แก้ปัญหาไม่คืบหน้า

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) แถลงถอนตัวออกจากคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนชุมชน และคณะทำงานพัฒนาการศึกษาทางเลือกในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หลังทำงานร่วมกันมานานแล้วพบว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาทางเลือกได้และการทำงานไม่มีความคืบหน้า พร้อมเสนอกลไกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาได้จริงโดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการมาทำงานร่วมด้วย