Lifelong Learning สร้างทักษะอนาคต รับ Digital Future (ตอน 2): Re-skill ฝึกฝนตลอดเวลา

Lifelong Learning สร้างทักษะอนาคต รับ Digital Future (ตอน 2): Re-skill ฝึกฝนตลอดเวลา มีสถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป

Lifelong Learning สร้างทักษะรับ Digital Future (ตอน 1): กำหนดเส้นทางอาชีพ

Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมความพร้อมประชาชนให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก รับ Digital Future ด้วยการเสริมทักษะดิจิทัล การ reskill และ upskill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดแรงงาน และสร้างผลบวกให้เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

งานวิจัย PwC ชี้ผู้บริโภคตลาดเกิดใหม่พร้อมใช้เอไอและหุ่นยนต์ตอบโจทย์การบริการสุขภาพ

PwC เผยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และหุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมธุรกิจบริการสุขภาพในระยะข้างหน้า แม้ปัจจุบันจะยังไม่สามารถเข้ามารักษาโรคแทนที่แพทย์ที่เป็นมนุษย์ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ให้การตอบรับกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น