เต๋อโจว เมืองแห่งอนาคตภายใต้ One Belt, One Road โอกาสทางธุรกิจในจีนของนักลงทุนไทย

โครงการ หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง One Belt, One Road ที่ริเริ่มโดยจีน เพื่อเชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยกัน ไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศบนเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 จะได้ประโยชน์จากหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางอย่างไร และโอกาสของไทยอยู่ในพื้นที่ไหนของจีน