UNODC-TIJ ชี้แนวทางป้องกันอาชญากรรม ด้วย “หลักนิติธรรม” สู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติซึ่งมีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรม และการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัย เข้าประชุมเรื่อง“การพัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ”เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่” เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ปัญหาค้ามนุษย์จากกัมพูชา-ลาว-เมียนมา สู่ไทย – “หนี้สิน” แรงผลักแรงงานย้ายถิ่นผิดกฏหมาย

ปัญหาค้ามนุษย์จากกัมพูชา-ลาว-เมียนมา สู่ไทย – “หนี้สิน” แรงผลักแรงงานย้ายถิ่นผิดกฏหมาย